برگزاری کنفرانس هفتگی 97/09/27 با موضوع تب روماتیسمی-پلی کندریت راجعه


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تب روماتیسمی - پلی کندریت راجعه ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/09/27 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر محسن سروش

سخنران: دکتر کاکایی