برگزاری کنفرانس هفتگی 97/09/20 با موضوع بیماری های اتوانفلاماتوری


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری های اتوانفلاماتوری ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/09/20 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی

سخنران: دکتر جلالی