برگزاری کنفرانس هفتگی 97/09/13 با موضوع بیماری بهجت


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری بهجت ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/09/13 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر محمدحسین فره وش

سخنران: دکتر رجب زاده