دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران 9-7 آذر ماه 97