برگزاری کنفرانس هفتگی ۹۷/۰۸/۲۹ با موضوع واسکولیت عروق بزرگ


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  واسکولیت عروق بزرگ (تاکایاسو-پلی میالژیا روماتیکا-GCA)( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۹۷ ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سوسن سروش

سخنران: دکتر شاه قلی