برگزاری کنفرانس هفتگی 97/08/22 با موضوع Related disorders و PAN


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع Related disorders و PAN دارای امتیاز بازآموزی)

زمان: سه شنبه مورخ 22/08/97 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی

سخنران: دکتر اسدزاده