بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 97/12/02