برگزاری کنفرانس هفتگی 97/08/15 با موضوع واسکولیت های با واسطه ANCA


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت های با واسطه ANCA و(MPA-EGPA-GPA) ( دارای امتیاز بازآموزی)

زمان: سه شنبه مورخ 15/08/97 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی

سخنران: دکتر شکوفی