تقدیر و تشکر ریاست محترم دانشکده پزشکی از جناب آقای دکتر فریدون دواچی


تقدیر و تشکر ریاست محترم دانشکده پزشکی از جناب آقای دکتر فریدون دواچی

جناب آقای دکتر شهریار نفیسی ریاست محترم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از زحمات جناب آقای دکتر فریدون دواچی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران که به درجه بازنشستگی نایل شده اند طی مراسمی تشکر و قدردانی نمودند. در این مراسم جناب آقای دکتر مهرپور ریاست محترم بیمارستان دکتر شریعتی تهران و دکتر احمدرضا جمشیدی ریاست محترم مرکز تحقیقات روماتولوژي به همراه دکتر فرهاد شهرام از استاید مرکز نیز حضور داشتند.