برگزاری کنفرانس هفتگی 97/08/01 با موضوع واسکولیت عروق کوچک (با واسطه ایمیون کمپلکس)-


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت عروق کوچک (با واسطه ایمیون کمپلکس)-( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 01/08/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر موثقی
سخنران: دکتر نیکجو