برگزاری کنفرانس هفتگی 24/07/97 با موضوع طبقه بندی واسکولیت ها و فیزیوپاتولوژي انواع واسکولیت ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع طبقه بندی واسکولیت ها و فیزیوپاتولوژي انواع واسکولیت ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 24/07/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده
سخنران: دکتر کابلی