برگزاری کنفرانس هفتگی 97/07/17 با موضوع شوگرن MCTD و سندرم های Overlap


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع شوگرن MCTD و سندرم های Overlap ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/07/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر آقایانی