برگزاری کنفرانس هفتگی 97/07/10 با موضوع بیماری های التهابی عضله و سایر میوپاتی ها (بالین و درمان)


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری های التهابی عضله و سایر میوپاتی ها (بالین و درمان)( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/07/10 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر جهانشاهی