سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی 97/07/08 ساعت 9


قابل توجه اساتید ودانشجویان محترم

سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

موضوع: (پیش دفاع)

بررسی تأثیر بنزویل (بنزویل)آدنوزین تری فسفات(BzATP) بر تولید سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای مشتق از خون محیطی بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان

مکان:

مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

تاریخ و ساعت:

یکشنبه 08/07/97 راس ساعت 9:00

سخنران:

مریم اختری(دانشجوی دکترای سلولی و مولکولی)