برگزاری کنفرانس هفتگی 03/07/97 با موضوع فیزیولوژي عضله و پاتوژنز بیماری های التهابی عضله


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیولوژي عضله و پاتوژنز بیماری های التهابی عضله( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 03/07/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر کیافر