برگزاری کنفرانس هفتگی 13/06/96 با موضوع پاتوفیزیولوژي و علائم اسکلرودرمی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع پاتوفیزیولوژي و علائم اسکلرودرمی( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 13/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی