برگزاری کنفرانس هفتگی 06/06/97 با موضوع سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 06/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر آقایانی