برگزاری کنفرانس هفتگی 30/05/97 با موضوع درمان SLE


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درمان SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 30/05/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر جهانشاهی