برگزاری کنفرانس هفتگی 97/05/23 با موضوع علائم آزمایشگاهی SLE و تشخیص


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم آزمایشگاهی SLE و تشخیص( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/23 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر کیافر