برگزاری کنفرانس هفتگی 1397/05/16 با موضوع علائم بالینی SLE


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر کاکایی