برگزاری کنفرانس هفتگی 97/05/09 با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کابلی