برگزاری کنفرانس هفتگی 97/05/02 با موضوع آرتریت های پسوریازیسی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های پسوریازیسی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر آقایانی