برگزاری کنفرانس هفتگی 97/04/26 با موضوع آرتریت های راکتیو و گوارشی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های راکتیو و گوارشی و Undifferentiated ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر محمدحسین فره وش
سخنران: دکتر جهانشاهی