برگزاری کنفرانس هفتگی 97/03/08 با موضوع علائم پاراکلینیک و تشخیص RA


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم پاراکلینیک و تشخیص RA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/03/08 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر جهانشاهی