برگزاری کنفرانس هفتگی 97/03/01 با موضوع علائم بالینی RA


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی RA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/03/01 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کیافر