برگزاری کنفرانس هفتگی 96/10/26 با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر یزدی