برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/10/19 با موضوع لنفوسیت های B


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع لنفوسیت های T ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/19 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر سارا وثوقیان