برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع مونوسیت و ماکروفاژ و دندریتیک سل 96/10/05


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع مونوسیت و ماکروفاژ و دندریتیک سل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/05 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی