برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA 96/09/28


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/28 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر شادمان فر
سخنران: دکتر آقایانی