برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ایمنی ذاتی و اکتسابی 96/09/21


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ایمنی ذاتی و اکتسابی-Innate & Adaptive ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/21 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر کیافر