برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع adhesion molecules و آنژیوژنز 96/09/14


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع adhesion molecules و آنژیوژنز( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کاکایی