برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بقا و مرگ سلولی و تولرانس 96/09/07


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بقا و مرگ سلولی و تولرانس( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر صوفی وند