برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری