برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع متابولیت های اسید آراشیدونیک 96/08/23


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع متابولیت های اسید آراشیدونیک ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/23 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر یزدی