بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 96/011/26


بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان (پاراکلینیک در روماتولوژي) روز پنجشنبه مورخ 96/11/26 در سالن آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار می گردد.

تلفن دبیرخانه سمینار : 88220065-021