برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ماست سل و ائوزینوفیل 96/08/16


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ماست سل و ائوزینوفیل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر فره وش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان