برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نوتروفیل و پلاکت 96/08/09


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نوتروفیل و پلاکت  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر وثوقیان