برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کمپلمان 96/08/02


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کمپلمان  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر موثقی
سخنران: دکتر صوفی وند