برگزاری آزمون سال یک به دو فوق تخصصی روماتولوژي 96/07/18


آزمون سال یک به دو فوق تخصصی در رشته روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 96/07/18 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار گردید.