برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان غضروف-کندروسیت-پروتئوگلیکان 96/07/04


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان غضروف-کندروسیت-پروتئوگلیکان  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/07/04 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر یزدی