برگزاری آزمون آسکی در رشته فوق تخصصی روماتولوژي 96/06/18

  • Sunday 10 September 2017 06:48
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 242
  • comments: 0


آزمون آسکی فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 96/06/18 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید.