برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیومکانیک مفصل و ستون فقرات 96/06/14

  • Saturday 02 September 2017 06:50
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 226
  • comments: 0


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیومکانیک مفصل و ستون فقرات  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر وثوقیان