برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان مفصل و بافت سینوویال 96/06/07

  • Saturday 26 August 2017 07:12
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 211
  • comments: 0


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان مفصل و بافت سینوویال ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر بنی هاشمیان