برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرت روماتولوژيک بیماری های خونی 96/05/31

  • Saturday 19 August 2017 06:53
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 218
  • comments: 0


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرت روماتولوژيک بیماری های خونی( هموفیلی-هموگلوبینوپاتی) ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر صوفی وند