برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک بیماری های آندوکرین 96/05/24


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک بیماری های آندوکرین( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/24 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر ثریا شادمان فر
سخنران: دکتر سارا جعفری