برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک نئوپلاسم ها 96/05/17


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک نئوپلاسم ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر  کاوسی
سخنران: دکتر یزدی