برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تومورهای استخوان و مفصل 96/05/10


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تومورهای استخوان و مفصل  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/10 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر طاهره فایزی
سخنران: دکتر وثوقیان