برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سارکوئیدوز 96/05/03


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  سارکوئیدوز  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/03 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان