برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/04/27 با موضوع Plasma cell disorders


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  Plasma cell disorders (آمیلوئیدوز - MM)  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/04/27 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر پرویز صوفی وند