برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی و تشخیص استئوپوروز 96/03/16


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  علائم بالینی و تشخیص استئوپوروز  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/03/16 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر شهاب الدین بنی هاشمیان